١ فنلاند

٢ نروژ

١٨ آمریکا

١٩ بریتانیا

٣٣ عربستان

۵۴ ژاپن

٨٨ لبنان

١٠۴ فلسطین

( ١٠۶ ایران )

١١٧ عراق

١۴۵ افغانستان