این کاغذ توانایی تحمل200درجه گرما را دارد و از هیدروکسی آپاتیت(نوعی کلسیم موجود در بدن انسان)ساخته شده است!