بسیاری از مردم شتر را کینه ای میدانند اما کینه توز ترین حیوان ببر میباشد . اگر جانداری ببر را اذیت کند ، نقشه کشتنش را میکشد حتی اگر سال ها بعد او را ببیند !