بسیاری دانشمندان ثابت کرده اند قائم و صاف نشستن روی صندلی صحیح نیست

بهترین زاویه برای پیش گیری از مشکلات کمر و پشت زاویه ی 135 درجه است.