۱۲ آذر روز جهانی معلولین گرامی باد ؛

آنها هم از حقوق شهروندی برخوردارند.