از عجایب روزگار میشه به این اشاره که کرد که 10% از جمعیت افغانستان (3 میلیون نفر) به امید زندگی بهتر به ایران مهاجرت کردن؛ درحالی‌ که حدود 10% از جمعیت ایران هم به همین امید خارج از ایران زندگی می‌کنند...